Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο εκτείνονται στους ακόλουθους ειδικότερους τομείς:

• Νομική υποστήριξη εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων έργων: Ενστάσεις, διοικητικές προσφυγές, ένδικα βοηθήματα κάθε μορφής (αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις ακυρώσεως κ.λπ.).

• Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

• Νομική υποστήριξη φορέων του δημόσιου τομέα κατά τη δημοπράτηση έργων: Προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, πλήρης νομική υποστήριξη κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, εκπόνηση συμβατικών τευχών.

• Νομική υποστήριξη εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά το στάδιο εκτέλεσης δημοσίου έργου: Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, ένδικα βοηθήματα (προσφυγές & αγωγές) ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών εφετείων, αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον ανωτάτων δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας.

• Νομική υποστήριξη φορέων κατασκευής του δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

• Διαιτητική επίλυση διαφορών από την εκτέλεση συμβάσεων έργων.

• Υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα.

• Νομική υποστήριξη κατά την εφαρμογή του δικαίου που διέπει την οργάνωση του εργοληπτικού επαγγέλματος: εγγραφή, διαγραφή και αναβάθμιση στο Μ.Ε.ΕΠ. & ΜΕΚ, προετοιμασία φακέλων τακτικών και εκτάκτων αναθεωρήσεων των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

• Συγχωνεύσεις τεχνικών εταιρειών, αποσχίσεις κλάδων κ.λπ.

• Γνωμοδοτική υποστήριξη σε όλη την έκταση του δικαίου των δημοσίων έργων.

• Σ.Δ.Ι.Τ. και συμβάσεις παραχώρησης: Πλήρης νομική κάλυψη κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων αυτής της μορφής.

• Δίκαιο μελετών τεχνικών έργων: Διαγωνισμοί για την ανάθεση μελετών, εκτέλεση των συμβάσεων μελετών.

• Συμβάσεις τεχνικών συμβούλων, επίβλεψης έργων και συντήρησης.

• Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε όλη την έκταση του δικαίου δημοσίων συμβάσεων όλων των λοιπών μορφών (υπηρεσίες & προμήθειες).