Το δικηγορικό γραφείο «Σταμάτης Σ. Σταμόπουλος & Συνεργάτες» έχει ως κύριο αντικείμενο εξειδίκευσης το δίκαιο δημοσίων έργων, κατασκευαστικών συμβάσεων και μεγάλων έργων υποδομών, μελετών τεχνικών έργων, καθώς και όλων των λοιπών κατηγοριών δημοσίων συμβάσεων (παραχώρησης, Σ.Δ.Ι.Τ, υπηρεσιών, προμηθειών). Το γραφείο απαρτίζεται από τον ιδρυτή του Σταμάτη Σ. Σταμόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, καθώς και από επιτελείο άριστα καταρτισμένων και εξειδικευμένων στο αντικείμενο συνεργατών δικηγόρων. Το γραφείο διαθέτει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη και σύγχρονη ηλεκτρονική υποδομή, το επιστημονικό του δε προσωπικό συμπληρώνεται από ασκούμενους δικηγόρους με εξαιρετική ακαδημαϊκή κατάρτιση.

Το γραφείο μας διαθέτει τεράστια εμπειρία στον χειρισμό σύνθετων υποθέσεων διαγωνισμών και συμβάσεων δημοσίων έργων, κατασκευαστικών συμβάσεων υποδομών και ανάπτυξης ακινήτων κ.λπ. Το πελατολόγιό του περιλαμβάνει πληθώρα εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων και μεγάλων ιδιωτικών έργων, μεταξύ των οποίων μερικές από τις πλέον σημαντικές και γνωστές του κατασκευαστικού κλάδου, μελετητικά γραφεία, εταιρείες διαχείρισης και επίβλεψης έργων, συντήρησης υποδομών κ.λπ.. Επίσης, το γραφείο έχει παράσχει και παρέχει τη νομική του υποστήριξη σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δημόσιους οργανισμούς και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα που σχετίζονται με τη δημοπράτηση, εκτέλεση και διαχείριση μεγάλων έργων υποδομών.